Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1: Definities

1.1 Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.2 Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.3 Dag: Kalenderdag

1.4 Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

1.5 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te herroepen;

1.7 Standaardformulier: het standaardformulier voor herroeping, dat door de ondernemer aan de consument ter beschikking wordt gesteld wanneer deze gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

1.8 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1.9. Afstandscontract: een overeenkomst waarbij, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van Ć©Ć©n of meer technieken voor communicatie op afstand in het kader van het door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten;

1.10 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

1.11 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2: Identiteit van de vennootschap

Time 2 Wing B.V.

Roemervisscherplein 5

2106 AG Heemstede

T +31 (0)6 39 57 2412

Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

time2wing.com

[email protected]

KvK Amsterdam 82400601

BTW: NL862454244B01

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden ook langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4: Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod is niet bindend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen of aan te passen.

4.3 Het aanbod bevat een volledige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen het aanbod goed te beoordelen. Indien de ondernemer gebruik maakt van foto’s, zijn dit waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.4 Alle afbeeldingen, specificaties informatie in het aanbod zijn indicatief en kunnen niet leiden tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.5 Alle productafbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de afgebeelde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.

4.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit houdt in het bijzonder in:

 • de prijs, inclusief belastingen;
 • eventuele leveringskosten, indien van toepassing;
 • de wijze waarop de overeenkomst zal worden gesloten, en welke acties nodig zijn om dit tot stand te brengen;
 • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
 • de vorm van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
 • het tijdschema voor de aanvaarding van het aanbod, of, in voorkomend geval, het tijdschema voor de naleving van de prijs;
 • het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de sluiting wordt gearchiveerd, en de wijze waarop de consument deze kan raadplegen;
 • de wijze waarop de consument, vĆ³Ć³r de sluiting van de overeenkomst, de door hem in verband met de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren, alsmede de wijze waarop de consument deze gegevens kan corrigeren voordat de overeenkomst wordt gesloten;
 • alle andere talen dan het Nederlands waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen, en
 • de minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een verlengde transactie.

Artikel 5: De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst opzeggen.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van de resultaten van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 De ondernemer zal bij het product of dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de bedrijfsvestiging van de ondernemer waar de
 2. consument in contact kan komen voor eventuele klachten;
 3. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of, in voorkomend geval, duidelijke informatie over het feit dat hij van het herroepingsrecht is vrijgesteld;
 4. de informatie met betrekking tot bestaande service na verkoop en garanties;
 5. de informatie zoals vermeld in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij de ondernemer deze informatie al aan de consument heeft verstrekt vĆ³Ć³r de uitvoering van de overeenkomst;
 6. de vereisten voor het opzeggen van de overeenkomst indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan Ć©Ć©n jaar of van onbepaalde duur is.

5.6 Indien het de levering van een reeks van producten of diensten betreft, geldt het bepaalde in het vorige lid slechts voor de eerste levering.

5.7 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betrokken producten.

Artikel 6: Herroepingsrecht

Bij het afleveren van producten:

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag waarop het product door of namens de consument wordt ontvangen.

6.2 Tijdens deze periode dient de Consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Het inlichten van de ondernemer moet door de consument worden gedaan via het standaardformulier. Nadat de consument heeft aangegeven dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, moet hij het product binnen 14 dagen terugsturen. De consument moet bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.4 Wanneer de klant niet heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of de producten niet binnen de in lid 2 en 3 genoemde termijnen heeft teruggezonden, is de koop definitief.

Bij het verlenen van diensten:

6.5 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.6 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of vĆ³Ć³r de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7: Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor rekening van de consument.

7.2 Indien de consument een betaling heeft verricht, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is echter dat het product door de onlineverkoper is ontvangen of dat afdoende bewijs van een volledige terugzending kan worden overgelegd.

Artikel 8: Uitsluiting van het herroepingsrecht

8.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die werden gerealiseerd volgens de specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiƫle markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 8. voor hygiƫnische producten waarvan de consument het zegel heeft verbroken.

8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te gebruiken of te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen vĆ³Ć³r het verstrijken van de bedenktijd;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen;

Artikel 9: De prijs

9.1 De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

9.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiƫle markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. In het aanbod wordt vermeld dat de prijzen gebonden kunnen zijn aan schommelingen en dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.

9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ten gevolge van nieuwe wetgeving.

9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en

 1. zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen vĆ³Ć³r de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9.5 Alle bij de levering van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

9.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De ondernemer is niet verplicht om in geval van druk- of zetfouten het product voor de verkeerde prijs te leveren.

Artikel 10: Conformiteit en garantie

10.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen garandeert de handelaar ook dat het product geschikt is voor andere dan normale gebruiksdoeleinden.

10.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ten opzichte van de ondernemer kan doen gelden.

10.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld.

Terugzending van de producten moet in de originele verpakking en als nieuw zijn.

10.4 De garantietermijn van de ondernemer is gelijk aan de fabrieksgarantie. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.

10.5 de garantie is niet van toepassing wanneer:

 • De consument heeft de producten zelf gerepareerd en/of gewijzigd of door derden laten repareren en/of wijzigen.
 • De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of op andere wijze verkeerd gebruikt of in strijd met de door de ondernemer gegeven en/of op de verpakking vermelde aanwijzingen.
 • De ondeugdelijkheid is geheel of gedeeltelijk het gevolg van door de overheid gegeven of te geven voorschriften betreffende de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11: Levering en uitvoering

11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het reserveren en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dergelijke gevallen heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

11.4 Alle levertijden zijn indicatief. De consument kan geen rechten ontlenen aan de vermelde bedingen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

11.5 In geval van herroeping op grond van lid 3 van dit artikel zal de ondernemer de door de consument gedane betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.

11.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend gelijkwaardig product aan te bieden. VĆ³Ć³r de levering dient op duidelijke en begrijpelijke wijze te worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten bij vervangende producten. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

11.7 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijft het risico van verlies en/of beschadiging van producten berusten bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of zijn vertegenwoordiger, vooraf bepaald en aan de ondernemer bekend.

Artikel 12: Verlengde transacties: duur, annulering en verlenging

Annulering

12.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste Ć©Ć©n maand.

12.2 Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd, die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, kan de consument te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur de overeenkomst opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste Ć©Ć©n maand.

12.3 Consumenten kunnen de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt zijn tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • ten minste op dezelfde wijze te annuleren als zij door de consument worden aangegaan;
 • opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de onderneming voor zichzelf heeft bedongen.

Uitbreiding

12.4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd, die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, kan niet stilzwijgend voor een bepaalde duur worden verlengd of vernieuwd.

12.5 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een periode van maximaal drie maanden, als de consumentenovereenkomst die tegen het einde van de verlenging is verlengd, kan worden opgezegd met een opzegtermijn van ten hoogste Ć©Ć©n maand.

12.6 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste Ć©Ć©n maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

12.7 Overeenkomsten met een beperkte duur van regelmatige levering van proefdagen, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt na de proef- of kennismakingsperiode automatisch beƫindigd en niet stilzwijgend voortgezet.

Duur

12.8 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand tussentijds opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vĆ³Ć³r het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13: Betaling

13.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument te betalen bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het verstrijken van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1. Of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, begint deze termijn te lopen na de levering van de documenten betreffende deze dienst.

13.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

13.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14: Klachtenprocedure

14.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

14.3 De bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4 Indien de klacht niet in gezamenlijk overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14.5 In geval van een klacht dient de consument zich eerst tot de ondernemer te wenden. Indien de klacht niet in gezamenlijk overleg kan worden opgelost, dient de consument zich te wenden tot de Nederlandse Stichting WebWinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), zij zullen kosteloos bemiddelen. Indien de klacht dan nog niet is opgelost, heeft de consument de mogelijkheid om de klacht te laten behandelen door de onafhankelijke geschillencommissie van de Stichting WebWinkelKeur, de uitspraak van de commissie is bindend en zowel de ondernemer als de consument zullen zich met deze bindende uitspraak akkoord verklaren. De kosten in verband met het voorleggen van een geschil aan de arbitragecommissie komen ten laste van de consument en deze kosten moeten aan de commissie worden betaald. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).

14.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

14.7 Wanneer een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer alsdan de geleverde producten kosteloos vervangen of herstellen.

Artikel 15: Geschillen

15.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Zelfs wanneer de consument in het buitenland woont.

15.2. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.

Artikel 16: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Close My Cart
Close Wishlist
Close

Close
Navigation
Categorieƫn